meleniro.gr meleniro – ?να ταξ?δι στον κ?σμο των παιδι?ν προσχολικ?? ηλικ?α?.

meleniro.gr
Title: meleniro – ?να ταξ?δι στον κ?σμο των παιδι?ν προσχολικ?? ηλικ?α?.
Keywords:
Description: meleniro – ?να ταξ?δι στον κ?σμο των παιδι?ν προσχολικ?? ηλικ?α?. Skip to content Αρχικ? Οργαν?νω Μαθα?νω Δραστηρι?τητε? για τα Μαθηματικ? Δραστηρι?τητε? για τη Γλ?σσα Δραστηρι?τητε? για την Προσωπικ?
meleniro.gr is ranked 4458587 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,399. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. meleniro.gr has 43% seo score.

meleniro.gr Information

Website / Domain: meleniro.gr
Website IP Address: 107.180.2.13
Domain DNS Server: ns75.domaincontrol.com,ns76.domaincontrol.com

meleniro.gr Rank

Alexa Rank: 4458587
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

meleniro.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,399
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $361
Yearly Revenue: $4,399
Daily Unique Visitors 1,109
Monthly Unique Visitors: 33,270
Yearly Unique Visitors: 404,785

meleniro.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=3273, public, public
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 18 Aug 2016 13:06:16 GMT
Server Apache/2.4.23

meleniro.gr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

meleniro.gr Traffic Sources Chart

meleniro.gr Similar Website

Domain Site Title

meleniro.gr Alexa Rank History Chart

meleniro.gr aleax

meleniro.gr Html To Plain Text

meleniro – ?να ταξ?δι στον κ?σμο των παιδι?ν προσχολικ?? ηλικ?α?. Skip to content Αρχικ? Οργαν?νω Μαθα?νω Δραστηρι?τητε? για τα Μαθηματικ? Δραστηρι?τητε? για τη Γλ?σσα Δραστηρι?τητε? για την Προσωπικ? και Κοινωνικ? Αν?πτυξη Δραστηρι?τητε? για τι? Τ.Π.Ε. Δραστηρι?τητε? για τι? Τ?χνε? Δραστηρι?τητε? για τι? Φυσικ?? Επιστ?με? Δραστηρι?τητε? για το Περιβ?λλον Απασχολ? Πα?ζω Κατανο? Γιορτ?ζω 28η Οκτωβρ?ου Πολυτεχνε?ο Χριστο?γεννα Απ?κριε? 25η Μαρτ?ου Π?σχα Καλοκα?ρι Διαβ?ζω Ιστορ?ε? με στιχ?κια Φιλαναγνωσ?α Σκ?φτομαι Παγκ?σμια ημ?ρα κατα του εκφοβισμο? Σχετικ? με εμ??… Ποιηματ?κι αποχαιρετισμο?!To χ?ρτινο καραβ?κι Ο μπαμπ?? και η μαμ? μου ?λο αγ?πη και στοργ? ?φτιαξαν εμ?να, να’μαι απ? τ?λειο χαρτ?. Κι ?ταν ?φτασε η ?ρα μ’?φησαν με προσοχ? με? στο πρ?το μου λιμ?νι κι ε?πανε “Καλ? Αρχ?!” Νηπιαγωγε?ο το φων?ζουν ?λα τα μικρ? καρ?βια και τα δυνατ? του? β?ζουν να γεμ?σουν... Μικρ? καλοκαιριν? θεατρικ? “?λιε μου, φ?λε μου”“?λιε μου, φ?λε μου” ΧΑΡΑΥΓΗ Ηλιαχτ?δα 1: Καλημ?ρα! Καλημ?ρα! Ξ?πνησε καινο?ρια μ?ρα! Ο ?λιο? βγ?κε, σηκωθε?τε ?λλο πια μην κοιμηθε?τε. Ηλιαχτ?δα 2: Ανο?ξτε τα παρ?θυρ? σα? φω? να τρυπ?σει στα ?νειρ? σα?. ?να ?νειρο ε?ναι η ζω? το φω? του ?λιου δ?νει πνο?. Ηλιαχτ?δα 3: Ξυπν?στε λουλο?δια, δ?ντρα, πουλι? μπε?τε... ?να βιβλ?ο για το ?νομ? μου (ανανεωμ?νη ?κδοση)“Το ?νομα κ?θε παιδιο?, ε?ναι μια λ?ξη με ν?ημα για το ?διο το παιδ?, γιατ? αποτελε? το αναγνωριστικ? του σημε?ο, ε?ναι η υπογραφ? του. Ε?ναι η πρ?τη λ?ξη που θ?λει να διαβ?σει και να γρ?ψει ?να παιδ?, αφο? νι?θει μια συναισθηματικ? προσκ?λληση με το ?νομ? του” (Delhaxhe, 1989). Γνωρ?ζοντα? λοιπ?ν... Για σ?να μαμ?!Για σ?να μαμ?! Η μαμ? μου ε?ναι ?μορφη σαν μια ζωγραφι? σαν μια δικ? μου ζωγραφι? με χρ?ματα πολλ?. Το ουρ?νιο τ?ξο κατ?βασα εδ? κ?τω στη Γη ?λα τα χρ?ματα ?βαλα εκτ?? απ? το γκρι! Μανο?λα μου σε αγαπ?! Μακ?ρι η ζω? σου να ε?ναι χρωματιστ?! Καμι? φορ? η μανο?λα... Νηπιαγωγε?ο ?ρα μηδ?ν… Συμμετ?χω στην κοιν? αντ?δραση των Νηπιαγωγ?ν για ?λα ?σα σχεδι?ζονται για το Δημ?σιο Νηπιαγωγε?ο: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ… Εντελ?? αιφνιδιαστικ? το Υπουργε?ο Παιδε?α? καταθ?τει στι? 12-4-2016 ?να σχ?διο ν?μου που στην ουσ?α καταργε? την προσχολικ? αγωγ?. Τα προβλ?ματα που αποσχολο?ν το νηπιαγωγε?ο σ?μερα ?πω? η δ?χρονη υποχρεωτικ? δημ?σια Προσχολικ?... Παιχν?δια του 10λεπτου! Μ?πω? χρει?ζεστε ιδ?ε? για να απασχολ?σετε τα παιδι?, τα τελευτα?α 10 λεπτ? μια? “φορτωμ?νη?” μ?ρα? στο σχολε?ο; ? ?σω? επιθυμε?τε να ανταμε?ψετε τα παιδι? στο τ?λο? μια? ιδιαιτ?ρω? παραγωγικ?? μ?ρα?; Διαβ?στε Περισσ?τερα... ? Σχετκ? με εμ??... Υπ?ρχουν γ?ρω σα? παιδι? προσχολικ?? ηλικ?α?; Τ?τε ?ποια ιδι?τητα κι αν ?χετε (γονε??, εκπαιδευτικο?, συγγενε??, φ?λοι) ε?στε απ? του? τυχερο?? που βρ?σκονται μ?σα στον υπ?ροχο, μοναδικ? του? κ?σμο! Διαβ?στε Περισσ?τερα... ? Τ? θα ε?χονταν οι νηπιαγωγο? να γνωρ?ζουν οι γονε?? των παιδι?ν του νηπιαγωγε?ου! Καθ?? η σχολικ? χρονι? πλησι?ζει στο τ?λο? τη? και ?δη εμφαν?ζονται στα νηπιαγωγε?α οι γονε?? των μαθητ?ν τη? επ?μενη? χρονι??, ε?ναι σχεδ?ν σ?γουρο ?τι κ?θε νηπιαγωγ??, βλεποντ?? του?, μεταξ? ?λλων θα ευχ?ταν να γνωρ?ζουν τα… ακ?λουθα... Διαβ?στε Περισσ?τερα... ? No comments Ποιηματ?κι αποχαιρετισμο?! By meleniro 22/05/2016 Γιορτ?ζω, Διαβ?ζω, Ιστορ?ε? με στιχ?κια, Καλοκα?ρι To χ?ρτινο καραβ?κι Ο μπαμπ?? και η μαμ? μου ?λο αγ?πη και στοργ? ?φτιαξαν εμ?να, να’μαι απ? τ?λειο χαρτ?. Κι ?ταν ?φτασε η ?ρα μ’?φησαν με προσοχ? με? στο πρ?το μου λιμ?νι κι ε?πανε “Καλ? Αρχ?!” Νηπιαγωγε?ο το φων?ζουν ?λα τα μικρ? καρ?βια και τα δυνατ? του? β?ζουν να γεμ?σουν … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged αποχαιρετιστ?ριο ποι?μα στο νηπιαγωγε?ο, δ?ρα για το τ?λο? τη? σχολικ?? χρονι??, τ?λο? σχολικ?? χρονι?? No comments Μικρ? καλοκαιριν? θεατρικ? “?λιε μου, φ?λε μου” By meleniro 20/05/2016 Γιορτ?ζω, Καλοκα?ρι “?λιε μου, φ?λε μου” ΧΑΡΑΥΓΗ Ηλιαχτ?δα 1: Καλημ?ρα! Καλημ?ρα! Ξ?πνησε καινο?ρια μ?ρα! Ο ?λιο? βγ?κε, σηκωθε?τε ?λλο πια μην κοιμηθε?τε. Ηλιαχτ?δα 2: Ανο?ξτε τα παρ?θυρ? σα? φω? να τρυπ?σει στα ?νειρ? σα?. ?να ?νειρο ε?ναι η ζω? το φω? του ?λιου δ?νει πνο?. Ηλιαχτ?δα 3: Ξυπν?στε λουλο?δια, δ?ντρα, πουλι? μπε?τε … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged καλοκαιριν? γιορτ?, μικρ? καλοκιριν? θεατρικ? 3 Σχ?λια ?να βιβλ?ο για το ?νομ? μου (ανανεωμ?νη ?κδοση) By meleniro 17/05/2016 Δραστηρι?τητε? για τη Γλ?σσα, Μαθα?νω “Το ?νομα κ?θε παιδιο?, ε?ναι μια λ?ξη με ν?ημα για το ?διο το παιδ?, γιατ? αποτελε? το αναγνωριστικ? του σημε?ο, ε?ναι η υπογραφ? του. Ε?ναι η πρ?τη λ?ξη που θ?λει να διαβ?σει και να γρ?ψει ?να παιδ?, αφο? νι?θει μια συναισθηματικ? προσκ?λληση με το ?νομ? του” (Delhaxhe, 1989). Γνωρ?ζοντα? λοιπ?ν … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged ?να βιβλιο για το ?νομ? μου, το ?νομ? μου δραστηρι?τητε? No comments Για σ?να μαμ?! By meleniro 08/05/2016 Γιορτ?ζω Για σ?να μαμ?! Η μαμ? μου ε?ναι ?μορφη σαν μια ζωγραφι? σαν μια δικ? μου ζωγραφι? με χρ?ματα πολλ?. Το ουρ?νιο τ?ξο κατ?βασα εδ? κ?τω στη Γη ?λα τα χρ?ματα ?βαλα εκτ?? απ? το γκρι! Μανο?λα μου σε αγαπ?! Μακ?ρι η ζω? σου να ε?ναι χρωματιστ?! Καμι? φορ? η μανο?λα … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged γιορτ? τη? μητ?ρα? στο νηπιαγωγε?ο, ?να πο?ημα για τη γιορτ? τη? μητ?ρα? 1 Comment Νηπιαγωγε?ο ?ρα μηδ?ν… By meleniro 23/04/2016 Σκ?φτομαι Συμμετ?χω στην κοιν? αντ?δραση των Νηπιαγωγ?ν για ?λα ?σα σχεδι?ζονται για το Δημ?σιο Νηπιαγωγε?ο: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ… Εντελ?? αιφνιδιαστικ? το Υπουργε?ο Παιδε?α? καταθ?τει στι? 12-4-2016 ?να σχ?διο ν?μου που στην ουσ?α καταργε? την προσχολικ? αγωγ?. Τα προβλ?ματα που αποσχολο?ν το νηπιαγωγε?ο σ?μερα ?πω? η δ?χρονη υποχρεωτικ? δημ?σια Προσχολικ? … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged Κοιν? δρ?ση νηπιαγωγ?ν No comments Σχ?δια με φαντασ?α – Μ?ρο? Β’ By meleniro 03/04/2016 Απασχολ?, Δραστηρι?τητε? για τι? Τ?χνε?, Μαθα?νω “Σχ?δια με φαντασ?α”. Μια φορ? την εβδομ?δα τα παιδι? καλο?νται να ταξιδ?ψουν με τη φαντασ?α του? και να αποτυπ?σουν στο χαρτ? ?,τι αυτ? ορ?ζει, σ?μφωνα με ?να συγκεκριμ?νο κ?θε φορ? ερ?θισμα. Σημει?νουμε ?τι μπορο?ν να χρησιμοποι?σουν το χαρτ? του? με ?ποια φορ? επιθυμο?ν και σχεδι?ζουν με μολ?βι. (Βλ. “Σχ?δια με … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged καλλι?ργεια τη? φαντασ?α? των παιδι?ν, το σχ?διο στο νηπιαγωγε?ο No comments Το τελευτα?ο παραμ?θι του Χειμ?να By meleniro 29/02/2016 Διαβ?ζω, Δραστηρι?τητε? για τη Γλ?σσα, Δραστηρι?τητε? για τι? Τ.Π.Ε., Δραστηρι?τητε? για τι? Τ?χνε?, Μαθα?νω, Φιλαναγνωσ?α ?φτασε η στιγμ? να ξεπροβοδ?σουμε ?ναν ακ?μη Χειμ?να! Ελ?τε να το κ?νουμε με τον τρ?πο που γνωρ?ζουμε καλ?τερα, μ’ ?να τρυφερ? παραμ?θι. ?να παραμ?θι γεμ?το αγ?πη, ελπ?δα, προσμ?νη. Εκε? που το ?νειρο ?σο μεγ?λο κι ?πιαστο κι αν φα?νεται, μπορε? να γ?νει πραγματικ?τητα. Το παραμ?θι αυτ? ε?ναι ?να ρ?σικο λα?κ? … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged audio book, audio fairytale, Παραμ?θι για τον χειμ?να, Παραμ?θι με αφ?γηση, χειμωνι?τικη ιστορ?α No comments ?να χ?ρτινο καραβ?κι και μια ιστορ?α με… απρ?σμενο τ?λο?! By meleniro 21/02/2016 Uncategorized, Απασχολ?, Διαβ?ζω, Δραστηρι?τητε? για τη Γλ?σσα, Δραστηρι?τητε? για τι? Τ?χνε?, Μαθα?νω, Πα?ζω, Φιλαναγνωσ?α Στα πλα?σια εν?? προγρ?μματο? με το θ?μα “Παιχνιδ?σματα”, τα παιδι? στι? ομ?δε? του? σκ?φτηκαν τ? παιχν?δια θα μπορο?σαν να πα?ξουν ? να κατασκευ?σουν χρησιμοποι?ντα? μ?νο μια σελ?δα χαρτιο? Α4. Οι ιδ?ε? των παιδι?ν πολλ?? και πρωτ?τυπε? , με την χαρτ?μπαλα να ?χει την τιμητικ? τη? β?βαια! Αλλ? και ?λλε?, που … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged δραστηρι?τητε? με θ?μα τα παιχν?δια, ιστορ?α με χ?ρτινο καραβ?κι, κατασκευ? χ?ρτινου καραβιο?, χ?ρτινα παιχν?δια 2 Σχ?λια Ιστορ?ε? παιχνιδι?ν By meleniro 18/02/2016 Uncategorized, Απασχολ?, Δραστηρι?τητε? για τη Γλ?σσα, Δραστηρι?τητε? για το Περιβ?λλον, Μαθα?νω, Πα?ζω Κι αν τελικ? τα παιχν?δια ε?χαν φων? και μπορο?σαν να μα? μιλ?σουν τ? θα μα? ?λεγαν; Ποιε? θα ?ταν οι ιστορ?ε? που θα ακο?γαμε; Κι αν κοιτο?σαμε λ?γο πιο προσεκτικ? εκε? στον π?το του κουτιο? ? στη μικρ? γωνι? π?σω απ? το κρεβ?τι, εκε? που υπ?ρχουν τα πιο μικρ?, τα … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged δραστηριοτητε? με παιχν?δια, τα παιχν?δια μου No comments Πιστε?ω για τον εαυτ? μου! (Φ?λλο αυτοαξιολ?γηση? νηπ?ου) By meleniro 31/01/2016 Δραστηρι?τητε? για την Προσωπικ? και Κοινωνικ? Αν?πτυξη, Μαθα?νω, Οργαν?νω Καθ?? βρισκ?μαστε στη μ?ση περ?που τη? σχολικ?? χρονι??, παρ?λληλα με τι? παρατηρ?σει? και τι? καταγραφ?? μα? για του? μικρο?? μαθητ??, θα ε?χε ενδιαφ?ρον να βοηθ?σουμε τα παιδι? να συμπληρ?σουν και ?να φ?λλο αξιολ?γηση? του εαυτο? του?! Η/Ο εκπαιδευτικ?? εξηγε? και διαβ?ζει στο παιδ? τα πεδ?α στον π?νακα, κι εκε?νο χρωματ?ζει … Διαβ?στε περισσ?τερα… Κοινοποι?στε: Facebook Twitter Email Pocket Tagged portfolio νηπιαγωγε?ο, ο εαυτ?? μου, Προσωπικ? και κοινωνικ? αν?πτυξη, φ?λλο αυτοαξιολ?γηση? νηπ?ου Powered by Parabola & WordPress. Αποστολ? σε διε?θυνση email ?νομα Διε?θυνση email ?κυρο Δεν ?ταν δυνατ? η αποστολ? τη? δημοσ?ευση? - ελ?γξτε την διε?θυνση email! Ο ?λεγχο? του email απ?τυχε, παρακαλ? προσπαθ?στε ξαν? Το ιστολ?γιο σα? δεν μπορε? να κοινοποιε? δημοσιε?σει? μ?σω email.

meleniro.gr Whois

Domain Name: MELENIRO.GR